Nyheter, Protokoll

Årsmöte 2015

Tidigare ikväll genomförde East Front sitt årsmöte. Trots Östers degradering 2014 och en serietillhörighet under elitfotbollen så var mötet fyllt av det framtidshopp vi Östersupportrar ändå känner, vilket bland annat det stora intresset för bortapremiären mot Norrby visar.

Nedan följer mötesprotokollet i sin helhet:

1. Mötet öppnas. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

Mötet konstaterade att information om årsmötet publicerats på hemsidan (och samtliga sociala medier kopplade till föreningen) två veckor i förväg, helt enligt föreningens stadgar.

2. Faställande av dagordningen

Inga synpunkter på dagordningen framfördes.

3. Val av ordförande samt sekreterare för mötet.

Mötet valde Per Gustavsson och Tobias Croby som ordförande/sekreterare.

4. Val av justeringsmän, som jämte ordföranden ska justera mötesprotokollet, samt rösträknare.

Patrik Karlsson och Erik Gustafsson tog på sig denna roll.

5. Styrelsens verksamhetsberättelse.

Per läste upp föreningens verksamhetsberättelse för 2014 (kan läsas här) och fick varma applåder för detta.

6. Revisorernas berättelse

Torbjörn Axelsson och Håkan Nilsson styrkte verksamhetsberättelsen, och ansåg att föreningens finanser sköttes bra under 2014 och är i fortsatt god ordning 2015.

7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

Kassör Peter Liljenberg gick igenom föreningens finanser:

Extra tonvikt lades vid att föreningen har fortsatt undanlagda medel för Supporterspelaren (kommer att tilldelas Johan Andersson under 2015, mer information om detta kommer inom kort) samt en sångbok till Sören Ohlssons minne. Sören var en trogen Östersupporter som avled i cancer 2010. Mötet beslutade att föreningen ska jobba för att släppa sångboken under 2015.

8. Fastställande av medlemsavgifter.

Medlemsavgifterna för 2015 fastställdes på mötet. De är som följer:

 • Ungdomsmedlemskap 100 kr*
 • Bronsmedlemskap 100 kr
 • Silvermedlemskap 200 kr
 • Guldmedlemskap (inkl medlemskap i Östers IF) 500 kr
 • Familjemedlemskap (införs under våren/sommaren) 500 kr

* Ungdomsmedlemskap räknas som Silvermedlemskap och gäller de som är födda 1997 eller senare.

9. Val för det kommande arbetsåret av:

a. Styrelse

Mötet omvalde sittande styrelse:

 • Per Gustavsson, ordförande
 • Peter Liljenberg, kassör
 • Henrik Söder, resor
 • Patrik Karlsson, information
 • Tobias Croby, sekreterare

b. 2 revisorer

Torbjörn Axelsson och Håkan Nilsson omvaldes.

c. 2 ledamöter till valberedningen

Tobias Lewinsson och Erik Gustafsson omvaldes.

10. Behandling av förslag som väckts av styrelsen eller inlämnats till styrelsen av medlem senast en vecka före årsmötet

Inga förslag från medlemmarna har inkommit. Styrelsens förslag om familjemedlemskap avhandlades och innebär i korthet följande:

 • Gäller för familj/boende upp till 5 personer
 • Samtliga personer ska ha samma bokföringsadress
 • Kostnad för 2015 blir 500 kr
 • Kommer att införas under våren/sommaren 2015

11. Övriga frågor

 • Hur mycket pengar kommer East Front att avlägga till TIFO inför premiären?
  • Peter Liljenberg redogjorde för att 12 500 kr finns tillgängliga nu direkt, och att föreningen planerar att öka insamlingsmöjligheterna under 2015. Bland annat kommer man att kunna donera pengar till TIFO samtidigt som man betalar medlemsavgift/resor här på hemsidan.
 • Hur många bussar kommer att åka till bortapremiären?
  • Det bestämmer våra medlemmar! Just nu är två bussar (108 platser) planerade.

Punkten avslutades med att Jens Magnusson från Östers IF visade upp det nya matchstället och berättade kort om de senaste värvningarna.

12. Mötet avslutas

Per Gustavsson avslutade mötet och tackade för allas intresse och medverkan.